Právní služby

Znalosti a zkušenosti právního týmu kanceláře pokrývají hlavní právní oblasti, zejména:

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, především nákupu a prodeje nemovitostí, pronájmu bytových i nebytových prostor (nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, dohody o ukončení nájmu), věcných břemen, zástavních práv a dalších forem zajištění, vymezení jednotek v budově (prohlášení vlastníka) a mj. zastupování v řízení před správními úřady. Nikoli okrajovou činností je rovněž spolupráce se společenstvími vlastníků jednotek.

Obchodní právo

Obchodní právo

Zajišťujeme právní poradenství ohledně obecného obchodního práva, práva obchodních společností a družstev (zakládání a změny obchodních společnosti a družstev, převody obchodních podílů, případně členských práv a povinností), obchodních závazkových vztahů, zápisů do obchodního rejstříku, problematiky pohledávek (jejich vymáhání či postoupení), jakož i poradenství týkající se práva směnečného.

Finanční právo a právo kapitálového trhu

Finační právo

Naši specialisté v oboru práva finančních trhů asistují obchodníkům s cennými papíry, fondům kolektivního investování či jiným subjektům kapitálových trhů v celé škále právní problematiky kapitálových trhů a kolektivního investování. Nabízíme právní a poradenské služby profesionálním obchodníkům či zprostředkovatelům na finančním trhu, obchodníkům s finančními deriváty, akciemi, opcemi a měnovými (CFD) instrumenty. Dále poskytujeme právní poradenství ohledně regulace poskytování investičních a jiných finančních služeb, včetně zastupování u regulatorních orgánů a komunikace s nimi.

Konkurs a insolvenční řízení

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se konkursu a insolvenčního řízení, přípravy insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek, zastupujeme klienty v rámci insolvenčního řízení a v incidenčních a ostatních řízeních souvisejících s insolvenčním řízením.

Rodinné právo

Právo nemovitostí

Zajišťujeme právní pomoc především v oblasti týkající se rozvodu manželství, společného jmění manželů (rozšíření či zúžení společného jmění manželů a jeho vypořádání) a vyživovací povinnosti.

Pracovní právo

Pracovní právo

Zajišťujeme zpracování veškerých dokumentů vztahujících se k založení i ukončení pracovního poměru, včetně zpracování vnitřních předpisů společnosti.

Soudní spory a rozhodčí řízení

soud

Klientům poskytujeme poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení, připravujeme procesní strategie, asistujeme při smírném řešení sporů, zastupujeme klienta před obecnými soudy i v rozhodčích řízeních.

Mimo tyto klíčové oblasti jsme připraveni Vám poskytovat právní služby a zastupovat Vás v celé řadě dalších oborů veřejného i soukromého práva, včetně práva trestního (prostřednictvím substituční plné moci), správního, práva duševního vlastnictví, práva ochrany spotřebitele a daňového práva.